Max One Tour
แม็ก วัน ทัวร์
น้ำตกทีลอซูอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ในผืนป่า
ตะวันตกต้นน้ำเกิดจากห้วยกล้อท้อซึ่งเป็นลำน้ำใหญ่ในป่าอันอุดมสมบูรณ์บริเวณรอยต่อชายแดนไทย-พม่า
มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลและด้วยโครงสร้างของน้ำตกที่ไหลจากผาหินปูนทำให้น้ำตกทีลอซูมีจำนวน
ชั้นลดหลั่นกันมากมายหลายชั้นนอกจากความยิ่งใหญ่และความสวยงามแล้วระยะทางและสภาพเส้นทาง
ที่ยากลำบากก็เป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้คนจำนวนมากอยากเข้าไปสัมผัสสภาพทั่วไปของป่าดงดิบที่ปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์เขียวขจียังคงความเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
จากบริเวณที่ทำการเขตรักษาพันสัตว์ป่าอุ้มผางอันเป็นเส้นทางวิบากที่ตัดเข้าสู่บริเวณน้ำตกนั้นจะต้องเดินป่า
อีกราว 2กิโลเมตรไม่มีร้านค้าร้านอาหารและบริการใดๆนอกจากเสียงของสายน้ำและลมเท่านั้น
ตามปรกติแล้วพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะไม่อนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวแต่ทางกรมป่าไม้ได้อนุโลมให้
เข้าไปศึกษาธรรมชาติได้และกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าไปเที่ยวชมนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
และช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติอันเปราะบางด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
นักท่องเที่ยวทุกคนต้องขออนุญาตก่อนโดยผ่านการประทับตราสป.7จากกรมป่าไม้
(ติดต่อผ่านชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผางตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 163ถนนแม่สอด-อุ้มผาง
ตรงข้ามโรงเรียนอุ้มผางพิทยาคม)ซึ่งทางกรมป่าไม้มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้โดยจะคำนึงถึงจำนวน
นักท่องเที่ยวที่พื้นที่สามารถรองรับได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปโดยไม่ขออนุญาตล่วงหน้าหรือเดินทาง
ไปกันมากๆในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆอาจจะต้องผิดหวัง

การเดินทาง
การเดินทางไปอำเภออุ้มผางใช้เส้นทางตาก-แม่สอด (ทางหลวงหมายเลข 105)และเส้นทางแม่สอด-อุ้มผาง
(ทางหลวงหมายเลข 1090)ทางลาดยางตลอดสายแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากถนนบนภูเขา
มีความคดโค้งวกวนจนได้ชื่อว่าเป็นถนนลอยฟ้าระยะทาง 168กิโลเมตรใช้เวลาราว 3ชั่วโมงรถที่จะเข้าไป
จึงควรมีสมรรถนะที่ดียิ่งและผู้ขับจะต้องไม่ประมาทเพราะเส้นทางทั้งแคบวกวนและสูงชัน
เมื่อถึงอุ้มผางสามารถเดินทางสู่น้ำตกทีลอซูโดยทางรถยนต์ใช้เส้นทางอุ้มผาง-แม่กลองใหม่-แม่จันถึง
กิโลเมตรที่ 20เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกประมาณ 26กิโลเมตรควรใช้รถปิกอัพที่มีกำลังดี
หรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นเพราะถนนเป็นร่องลึกบางช่วงสูงชันและในช่วงหน้าฝนรถจะเข้าไม่ได้ทางเขตฯ
จะปิดทางเข้า-ออกตรงหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงในช่วงเวลา 18.30-06.00น.ของวันใหม่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอซูโดยไม่ค้างคืนจึงควรออกจากน้ำตกก่อนเวลา 17.00น.
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนซึ่งทางเขตฯได้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ไม่เกินวันละ 300คน
จะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งอาหารและน้ำดื่มไปให้พร้อมและต้องพักในบริเวณที่ทางเขตฯจัดไว้ให้เท่านั้น
Back